• Nghị định số 83 quy định chi tiết một số điều của Luật QLT và Luật sửa đổi, bổ sung Luật QLT ban hành ngày 22/07, có hiệu lực thi hành từ 15/09/2013Nghị định số 83 quy định chi tiết một số điều của Luật QLT và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế.

  Nghị định số 83 quy định chi tiết một số điều của Luật QLT và Luật sửa đổi, bổ sung Luật QLT ban hành ngày 22/07, có hiệu lực thi hành từ 15/09/2013 Nd83 nd83.pdf Date:July 27, 2013 3.2 MB 170 Downloads Details…

  Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

  BỘ TÀI CHÍNH   Số:     8355        /BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày   […]

  Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013

  Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013   Luat 21.2013 Sua Doi Luat Quan Ly Thue Luat 21.2013 sua doi Luat quan ly thue.doc Date:July 27, 2013 117.2 KB 152 Downloads Details…

  Các công văn hướng dẫn về chính sách thuế của TCT từ 20/03/2013-17/04/2013

  CV số 900/TCT-CS ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Tổng cục Thuế v/v hoá đơn đặt in   Công văn số 902/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 20/03/2013 v/v chính sách thuế  Công văn của Tổng cục Thuế số 901/TCT-CS ngày 20/3/2013 v/v chính sách thuế GTGT  Công văn của Tổng cục Thuế số […]

  Công văn số 373/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/01/2013

  Công văn số 373/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/01/2013 v/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngòai Cv373 cv373.pdf Date:February 27, 2013 149.1 KB 160 Downloads Details…

  Công văn của Tổng cục Thuế số 345/TCT-CS ngày 24/1/2013

  Công văn của Tổng cục Thuế số 345/TCT-CS ngày 24/1/2013 V/v Chính sách thuế   345 345.pdf Date:February 27, 2013 106.1 KB 94 Downloads Details…

  V/v thuế GTGT của dự án ODA

  CV số 301 V/v thuế GTGT của dự án ODA 301 301.pdf Date:February 27, 2013 98.2 KB 108 Downloads Details…

  Công văn số 259/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 18/01/2013 v/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

  Công văn số 259/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 18/01/2013 v/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 259 259.pdf Date:February 2, 2013 155.2 KB 115 Downloads Details…

  Công văn số 02/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/01/2013 v/v khai, nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài

  Công văn số 02/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/01/2013 v/v khai, nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài   02 02.pdf Date:January 18, 2013 79.7 KB 123 Downloads Details…

  Công văn của Tổng cục Thuế số 4127/TCT-CS ngày 19/11/2012 v/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài

  Công văn của Tổng cục Thuế số 4127/TCT-CS ngày 19/11/2012 v/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài CV+4127+TCT+CS+ngay+19+11+2012 CV+4127+TCT+CS+ngay+19+11+2012.pdf Date:November 21, 2012 90.6 KB 146 Downloads Details…