• Thông tư Số: 61 /2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  Thông tư Số:   61  /2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

   Việc xử phạt vi phạm chế độ cung cấp thông tin, vi phạm về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; vi phạm chậm nộp tiền thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp; hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực phí và lệ phí được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4, điểm 5, Mục I  và  Mục II, Mục III, Mục IV Phần B Thông tư này. Đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, thu, nộp phí, lệ phí và sử dụng phí và lệ phí ngoài các hành vi vi phạm nêu trên thì việc xử phạt được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

  Việc xử lý đối với hành vi vi phạm về thuế đã xảy ra trước ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, mà áp dụng các Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp về thuế có hiệu lực thi hành tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đó.

  Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các Nghị định trước ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, kể cả trường hợp hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì được xem xét, ra quyết định xử lý theo mức xử phạt quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP

  If you liked this post, say thanks by sharing it
  THONG TU 61
  THONG TU 61
  THONG TU 61(2).doc
  233.0 KB
  4236 Downloads
  Details...

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.