• Mẫu tờ khai đăng ký thuế theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————–

              Số: 2354/TCT-KK
           V/v cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế

  Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

   

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

            Ngày 22/5/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế, thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007, hiệu lực áp dụng từ 01/07/2012.

            Khoản 1 Điều 21 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, kê khai hồ sơ đăng thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đúng thời hạn quy định.

            Tại các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên có nhiều thay đổi cả về nội dung và thứ tự chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế. Vì vậy, để đảm bảo kịp thời thực hiện các quy định của Thông tư số 80/2012/TT-BTC từ ngày 01/07/2012, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện các việc sau:

  1. 1.     Công bố công khai các mẫu tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế tại bộ phận 1 cửa và trên website của cơ quan thuế để người nộp thuế nắm bắt thông tin làm căn cư thực hiện;
  2. 2.     Kịp thời giải đáp vướng mắc của NNT đối với các nội dung quy định tại Thông tư số 80/TT-BTC, giải thích hướng dẫn NNT kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai đang ký thuế khi có yêu cầu của NNT (trực tiếp hoặc qua điện thoại);
  3. 3.     Trường hợp cần thiết, các Cục Thuế có thể chủ động biên soạn, in ấn các tài liệu hỗ trợ NNT để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ NNT trên địa bàn, đồng thời gửi về Tổng cục Thuế để báo cáo;
  4. 4.     Đối với mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân, nhóm cá nhân mẫu số 03-ĐK-TCT, do không thay đổi về mẫu cũng như các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tiếp tục cấp phát để NNT sử dụng;
  5. 5.     Từ ngày 01/7/2012, Tổng cục Thuế không thực hiện in, cấp phát các mẫu tờ khai (bao gồm mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho cá nhân, nhóm cá nhân mẫu số 03-ĐK-TCT), đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện giải thích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khai thác, sử dụng theo mẫu tờ khai đăng ký thuế đã niêm yết tại bộ phận 1 cửa hoặc đã đăng tải trên các Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế. Đối với Giấy chứng nhận đăng ký thuế (mẫu số 10-MST) và Thẻ mã số thuế cá nhân (mẫu số 12-MST), Tổng cục Thuế tiếp tục in, cấp phát cho cơ quan Thuế các cấp để sử dụng.

  Tổng cục Thuế hướng dẫn thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện kịp thời./.

  If you liked this post, say thanks by sharing it
  MauTK TT80-2012-TT-BTC
  MauTK TT80-2012-TT-BTC
  Mau+to+khai+theo+Thong+tu+80-2012-TT-BTC.doc
  906.8 KB
  6111 Downloads
  Details...

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.