BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL - CA

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM DN 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.123.000 VNĐ
2.112.000 VNĐ
3.108.800 VNĐ
Giá Token
586.000 VNĐ
622.000 VNĐ
MIỄN PHÍ
VAT
-
-
-
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.789.600 VNĐ
2.741.200 VNĐ
3.108.800 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.700.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL - CA

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM DN 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.275.600 VNĐ
2.112.000 VNĐ
2.990.000 VNĐ
Giá Token
-
-
-
VAT
-
-
-
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.275.600 VNĐ
2.112.000 VNĐ
2.990.000 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.200.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ


*Ghi chú: -Tổng giá trên đã bao gồm VAT 10%. Giá ghi trên hóa đơn là Tổng giá thanh toán.
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT - CA

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
 1.120.909 VNĐ
 1.919.091 VNĐ
2.720.909 VNĐ
Giá Token + Phí BTTTT
536.000 VNĐ
572.000 VNĐ
108.000 VNĐ
VAT
165.691 VNĐ
241.909 VNĐ
272.091 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.822.600 VNĐ
2.733.000 VNĐ
3.101.000 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.750.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ 2.400.000VNĐ


GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT - CA

GIA HẠN 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.120.909 VNĐ
1.919.091 VNĐ
2.539.091 VNĐ
Giá Token + Phí BTTTT
36.000 VNĐ
72.000 VNĐ 
108.000 VNĐ
VAT
112.091 VNĐ
191.909 VNĐ
253.909 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.269.000 VNĐ
2.1.000VNĐ
2.901.000 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.200.000 VNĐ 2.100.000VNĐ 2.200.000VNĐ

*Ghi chú: -Tổng giá trên đã bao gồm VAT 10%. Giá ghi trên hóa đơn là Tổng giá thanh toán.
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CA2

ĐĂNG KÝ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.125.000 VNĐ
1.920.000 VNĐ
2.828.000 VNĐ
Giá Token
536.000 VNĐ
572.000 VNĐ
MIỄN PHÍ
VAT
166.100 VNĐ
249.200 VNĐ
282.800 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.827.100 VNĐ
2.741.200 VNĐ
3.110..800 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.800.000 VNĐ 2.700.000VNĐ 2.300.000 VNĐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2

GIA HẠN 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.161.000 VNĐ1.992.000 VNĐ
2.643.000 VNĐ
Giá Token
-
-
-
VAT
116.100 VNĐ
199.200 VNĐ
264.300 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.277.100 VNĐ
2.191.200 VNĐ
2.907.300 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.200.000VNĐ 2.100.000VNĐ 2.200.000VNĐ

*Ghi chú: -Tổng giá trên đã bao gồm VAT 10%. Giá ghi trên hóa đơn là Tổng giá thanh toán.
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ NEWTEL - CA

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.159.636 VNĐ
1.992.909 VNĐ
2.827.091 VNĐ
Giá Token
500.000 VNĐ
500.000 VNĐ
MIỄN PHÍ
VAT
165.964 VNĐ
249.291 VNĐ
282.709 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.825.600 VNĐ
2.742.200 VNĐ
3.109.800 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.800.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ 1.850.000VNĐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWTEL - CA

GIA HẠN 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.159.636 VNĐ
1.992.909 VNĐ
2.827.091 VNĐ
Giá Token
-
-
-
VAT
115.964 VNĐ
199.291 VNĐ
282.709 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.275.600 VNĐ
2.192.200VNĐ
3.109.800 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.200.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ

*Ghi chú: -Tổng giá trên đã bao gồm VAT 10%. Giá ghi trên hóa đơn là Tổng giá thanh toán.
  - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VINA - CA

ĐĂNG KÝ MỚI 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.661.455 VNĐ
2.493.818 VNĐ
2.825.273 VNĐ
Giá Token
-
-
-
VAT
166.146 VNĐ
249.382 VNĐ
282.527 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.827.601 VNĐ
2.743.200 VNĐ
3.107.800 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.800.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA - CA

GIA HẠN 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
Thời gian tặng thêm
0 THÁNG
0 THÁNG
0 THÁNG
Tổng thời gian sử dụng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
Giá dịch vụ
1.206.909 VNĐ
1.039.273 VNĐ
2.370.727 VNĐ
Giá Token
-
-
-
VAT
120.691 VNĐ
203.927 VNĐ
237.073 VNĐ
Tổng tiền trên
hóa đơn GTGT
1.327.600 VNĐ
2.243.200 VNĐ
2.607.800 VNĐ
GIÁ THANH TOÁN
(ĐÃ CÓ VAT)
1.300.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

*Ghi chú: -Tổng giá trên đã bao gồm VAT 10%. Giá ghi trên hóa đơn là Tổng giá thanh toán.
 - Ngay sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ và triển khai dịch vụ trong vòng 2 - 4h tại Hà Nội