Chuyên mục này đang được cập nhật

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Dịch vụ quyết toán thuế

Quyết toán thuế là công việc phức tạp đòi hỏi kế toán phải có nhiều kinh nghiệm đồng thời hiểu rõ sổ sách, số liệu của doanh nghiệp

Dịch vụ lập báo cáo tài chính cuối năm

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Học kế toán thuế

Để giúp học viên chưa học kế toán bao giờ hoặc người mới chỉ học kế toán trên lý thuyết muốn trở thành kế toán giỏi, độc lập và thành thạo kê khai các loại thuế, hạch toán mở sổ sách, lập Báo cáo tài chính cho Doanh nghệp, chúng tôi khai giảng khóa học Kế toán thuế.

Chuyên mục này đang được cập nhật