Hướng dẫn về tiểu mục lệ phí môn bài 2017

Hướng dẫn về tiểu mục lệ phí môn bài 2017

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016  có hiệu lực từ 1/1/2017 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, trong đó bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, Công ty TNHH dịch vụ Thuế và Thương mại Việt Nam hướng dẫn về tiểu mục nộp lệ phí môn bài, với tiền thuế môn bài theo vốn  đăng ký như bảng sau:

Tiểu mục khi nộp thuế môn bài từ 2017

STT

Vốn đăng ký

Bậc môn bài

Mức lệ phí môn bài

Tiểu mục

1

Trên 10 tỷ đồng

Bậc 1

3,000,000

2862

2

10 tỷ đồng trở xuống

Bậc 2

2,000,000

2863

3

Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

Bậc 3

1,000,000

2864


 

–    Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dụng kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.

    Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: bổ sung các mã Nội dung kinh tế (NDKT): 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:

+ Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.

+ Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

+ Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ  phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

Các doanh nghiệp căn cứ để xác định mức lệ phí môn bài phải nộp và nộp đúng tiểu mục. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài là: 30/01/2017