Nộp lệ phí môn bài 2017

Về việc nộp lệ phí môn bài năm 2017
Căn cứ vào nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về mức lệ phí môn bài phải nộp của Doanh nghiệp và cá nhận mức thuế .
Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai điều chỉnh bậc Môn Bài năm 2017 (nếu như không có sự thay đổi về vốn) mà chỉ cần nộp lệ phí môn bài đúng Tiểu Mục theo quy định.
Nếu Doanh nghiệp nộp sai Tiểu Mục thuế cơ quan thuế xem như DN chưa nộp và DN phải tự điều chỉnh theo quy định, ngoài ra trong thời gian nộp sai tiểu mục DN lphải tự chịu phần tiền chậm nộp tiền thuế.
Đề nghị Qúy Doanh nghiệp nộp bằng phương pháp Nộp Thuế Điện Tử.

Lệ phí môn bài năm 2017
(Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 hiệu lực 01/01/2017)

1.Đối với Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, Dịch vụ:

 

 

STT

 

 Vốn điều lệ

Lệ Phí

 

Tiểu mục

 

 Ghi chú

 

Được thành lập trước 01/01/2017 hoặc từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Được thành lập từ 01/07/2017 đến 31/12/2017

1

Trên 10 tỷ đồng

3,000,000đ

1,500,000đ

2862

Căn cứ ngày ghi trên ĐKKD, Chứng nhận đầu tư…

2

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000đ

1,000,000đ

2863

3

Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm KD, Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác(Căn cứ vào luật DN, Luật đầu tư…)

 

1,000,000đ

 

500,000đ

 

2864

 2.Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, Dịch vụ:

 

 STT

 

 Doanh thu/Năm

Lệ Phí

 

 Ghi chú

 

Được thành lập trước 01/01/2017 hoặc từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Được thành lập từ 01/07/2017 đến 31/12/2017

1

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1,000,000đ

500,000đ

Căn cứ ngày ghi trên Đăng ký thuế và mã số thuế…

2

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500,000đ

250,000đ

3

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

 300,000đ

 150,000đ

Ghi chú:
- Tại khoản 2 Điều 6  của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 :"Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01/01/2017 thì KHÔNG PHẢI nộp hồ sơ khai LỆ PHÍ môn bài cho các năm tiếp theo  nếu không có các yếu tố làm thay đổi căn cứ các định mức thu lệ phí môn bài phải nộp..."
- Thời hạn nộp tiền và (hoặc) tờ khai (nếu có) chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.