Chữ ký số

Hải quan điện tử

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông quan phần mềm kê khai hải quan, dữ liệu tờ khai hải quan …

Gia hạn chữ ký số

Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm Gói cước khác 990.000 1.440.000 1.650.000 Chữ ký số NEWCA 990.000 1.500.000 1.760.000 Chữ ký số Vina-CA 990.000 1.500.000 2.100.000 …

Cấp mới chữ ký số

  Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm Gói cước khác 1.430.000 1.600.000 1.650.000 Chữ ký số NEWCA 1.500.000 1.760.000 1.760.000 Chữ ký số Vina-CA 1.500.000 1.980.000 …

093 234 6883