Kế toán – Thuế

Hồ sơ khai và nộp thuế

Điều 10 của Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 09/5/2018, Quy định chung về khai thuế, tính thuế: 1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế a) Người nộp …

Dịch vụ kiểm toán

Luật kiểm toán số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 quy định: Điều 4. Mục đích của kiểm toán độc lập Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm …

Dịch vụ kế toán

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quy định: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu …

093 234 6883