Dịch vụ Thủ tục thuế

Hồ sơ khai và nộp thuế

Điều 10 của Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 09/5/2018, Quy định chung về khai thuế, tính thuế: 1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế a) Người nộp …

093 234 6883